STATUT
Stowarzyszenia Przyjazna Osowa
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Przyjazna Osowa, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Gdańsk.

§ 3
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, szanującym indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4
1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących, należeć do innych organizacji realizujących podobne cele oraz z innymi stowarzyszeniami, o łącznej liczbie co najmniej trzech, może założyć związek stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów z tym, że dochody z niej przeznacza na działalność statutową.

§ 5
Stowarzyszenie może ustanowić pieczęć okrągłą, godło oraz odznakę członkowską z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników również spośród swoich członków oraz tworzyć biuro.

Cele i środki działania

§ 7
Celami Stowarzyszenia są:
1) wszechstronny rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomaganie rozwoju demokracji, badania i ekspertyzy, podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
2) wspomaganie zrównoważonego rozwoju: gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, przestrzennego i społecznego,
3) przeciwstawianie się wszelkim zjawiskom prowadzącym do wykluczenia społecznego, dezintegracji zawodowej i społecznej, wsparcie psychologiczne ukierunkowane na aktywizację zawodową i społeczną,
4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwijanie form i programów szkolenia dla dorosłych, w tym „on line”, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, tworzenie miejsc pracy i możliwości zatrudnienia,
5) kształcenie i wychowanie młodzieży do wykonywania pracy zawodowej i społecznej w duchu etyki, wysokich wartości moralnych, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, rozwijanie form i programów szkolenia dla młodzieży, w tym „on line”,
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
7) ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych,
8) wsparcie osób chorych i osób starszych
9) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podniesienie poziomu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia:
a) szkolenie otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi,
b) doradztwo i poradnictwo zawodowe,
c) wsparcie psychologiczne ukierunkowane na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych,
d) promowanie usług dla osób niepełnosprawnych służących ich integracji społecznej i na rynku pracy, rozwój usług wspierających dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń,
e) rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on line”,
f) tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i możliwości ich zatrudniania,
g) rozwijanie form współpracy między pracodawcami służące zwiększaniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych,
h) zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
i) badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. zawodowej i społecznej.
11) zwiększenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym,
12) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
13) rozwój działalności charytatywnej, promocja i organizacja wolontariatu,
14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów
15) ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrona zwierząt,
16) wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych

§ 8

1. Stowarzyszenie dążąc do zwiększania perspektyw, wyrównywania i rozszerzania szans rozwoju społeczności Osowy i jej okolic w życiu społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym regionu, swoje cele realizuje poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, która jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych określonych w niniejszym statucie, polegającą na:
a. tworzenie, opiniowanie, wdrażanie odpowiednich programów i projektów,
b. prowadzenie banków informacji,
c. organizacji i prowadzeniu zajęć upowszechniających kulturę fizyczną, rekreację i rehabilitację ruchową, obozów, klubów, terapii, spotkań, prelekcji,
d. organizacji kampanii informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwoju nauki, oświaty, upowszechniania tradycji, kultury i sportu oraz ochronie i promocji zdrowia, świadomości i kultury prawnej,
e. organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i wyróżnień,
f. organizowaniu zbiórek pieniężnych, darów na budowę i utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów sportowych, obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalno – oświatowej oraz innych obiektów służących osiągnięciu celów statutowych,
g. organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów,
h. opracowaniu ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z działalnością Stowarzyszenia,
i. organizowanie i przeprowadzenie konferencji, odczytów, sympozjów, spotkań i seminariów, zespołów teatralnych, muzycznych oraz pieśni i tańca, kółek ekologicznych, artystycznych, historycznych, kolekcjonerów i nieprofesjonalnych artystów,
j. organizowanie i prowadzenie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia przez nich ról społecznych np. warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, grup samopomocowych itp..
k. prowadzenie strony internetowej, wydawanie publikacji propagujących zagadnienia realizowane przez Stowarzyszenie oraz współpracę z mediami,
l. współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, agendami rządowymi, prywatnymi, samorządami, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami realizujących podobne cele;
m. udział Stowarzyszenia w działaniach różnych instytucji związanych z rozwojem społeczności lokalnych,
n. opiniowanie, konsultowanie, monitorowanie opracowań, dokumentów, planów, strategii i polityki,
o. składaniu ofert realizacji zadań publicznych, realizowanych dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej,
p. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych,
q. organizowanie grup samopomocowych wykorzystujących możliwości zawodowe osób,
r. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w szkoleniach, seminariach, konferencjach, odczytach, pokazach i dyskusjach,
s. wszelkich innych, zgodnych z prawem i etyką, działań sprzyjających osiąganiu celów statutowych.
2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz zabezpieczeniu ciągłości jego działalności, w tym podstaw finansowych i lokalowych.

Członkowie

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, jak również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 11
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia;
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek członkowskich;
4. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i pomocy koleżeńskiej;
5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.
§ 12
Członkom zwyczajnym przysługują:
1. czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym;
3. prawo do działania w sekcjach roboczych;
4. prawo do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
5. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, co do jego działalności;
6. prawo do udziału w zebraniach, wykładach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
7. prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

§13
1. Członkiem Stowarzyszenia może być małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, a młodzież szkolna dodatkowo za zgodą władz szkolnych.
2. Członek małoletni poniżej 16 lat ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków.

§ 14
1. Członków zwyczajnych, członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka, zawierającej oświadczenie woli wstąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązanie do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, na podstawie rekomendacji dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.
2. Członek wprowadzający ma obowiązek zapoznać kandydata na członka ze statutem Stowarzyszenia, a w szczególności z celami Stowarzyszenia i formami ich realizacji.

§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna wspomagająca działalność Stowarzyszenia przez udzielanie wsparcia rzeczowego, finansowego i merytorycznego.
2. Członkowie wspierający są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji o której mowa w § 14 niniejszego statutu, przez kandydata na członka.
3. Członek wspierający osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, jedynie przysługuje mu prawo udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17
Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
– zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,
– notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych;
c) wykluczenia na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia;
d) śmierci członka.

§ 18
Członkostwo członka wspierającego – ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu lub z powodu utraty osobowości prawnej.

§ 19
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Nagrody i kary

§ 20
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Stowarzyszenia
Członkowie mogą być wyróżnieni:

a) pochwałą ustną lub na piśmie,
b) dyplomem lub odznaką,
c) nagrodą,
d) nadaniem godności członka honorowego.

§ 21
1. Za działania na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, Zarząd może orzec następujące kary:
a) upomnienie ustne lub na piśmie;
b) ostrzeżenie na piśmie;
c) nagany;
d) skreślenie z listy członków;
2. Członkowi przysługuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

Władze Stowarzyszenia

§ 22
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów.
3. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być nieograniczoną ilość razy do nich wybierani.

§ 23
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Do jego kompetencji należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działań merytorycznych Stowarzyszenia;.
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;.
3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego;
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
6. zatwierdzenie wytycznych i sprawozdań finansowych;
7. zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8. zatwierdzenie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji krajowych lub zagranicznych o zbliżonym profilu działania;
9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu poparty większością czterech piątych uprawnionych do głosowania;
10. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
12. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, o połączeniu z inną organizacją, o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
13. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia;
14. uchwalanie budżetu.
§ 24
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 26
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Drugi termin może nastąpić po upływie jednej godziny.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia listem poleconym nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
6. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz honorowi;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 27
1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 21 dni od daty jego zgłoszenia.
2. Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28
Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 29
1. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków uchwałą popartą przez przynajmniej dwie trzecie uprawnionych.

§ 30
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd spośród swoich członków wybiera Prezesa, z-ca Prezesa i Skarbnika.
3. Prezesa zastępuje wskazany przez niego członek Zarządu.
4. Do udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub z-ca Prezesa, w innych sprawach wystarczy podpis jednego z członków Zarządu.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. opracowywanie projektów planów działalności, przygotowanie budżetu i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji;
5. powoływanie sekcji tematycznych i komisji problemowych oraz określanie zasad ich działania;
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
7. podejmowaniu uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
9. zwoływaniu Walnego Zebrania Członków;
10. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
11. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;
12. uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników;
13. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. podjęcie uchwały o prowadzeniu działalności gospodarczej i nadzorowaniu jej.

§ 32
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków, w tym Prezesa lub z-ca Prezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w własnej inicjatywy, a także na wniosek członka Zarządu.
4. Do opracowywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

Komisja Rewizyjna.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
2. Walne Zebranie Członków wybiera członków Komisji Rewizyjnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu;
b) badanie zgodności działań Zarządu z prawem, Statutem, regulaminami i uchwałami;
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz do roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
5. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności pełnego składu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej
a) nie mogą otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
b) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
c) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Sąd Koleżeński.

§ 34
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących sporów w obrębie Stowarzyszenia, jak i spraw o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
3. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
4. W sprawach o wykluczenie głosowanie jest tajne, a uchwała zapada jednomyślnie.

§ 35
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 36
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1. składek członkowskich.
2. dotacje i subwencji.
3. zapisów, darowizn i spadków.
4. wpływów z ofiarności publicznej.
5. dochodów ze sprzedaży przedmiotów darowizny
6. dochodów z własnej działalności pożytku publicznego.
7. dochodów z majątku Stowarzyszenia
8. dochód z działalności gospodarczej.

§ 38
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia

§ 39
1. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność dotyczącą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w tym również na rzecz członków Stowarzyszenia.
2. Statutowa działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić jako działalność nie odpłatną. lub jako działalność odpłatną.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia obejmuje m.in.:
a) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z
b) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.Z
c) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach PKD 52.50.Z
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z
e) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
f) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki PKD 73.20.H
g) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych PKD 73.20.I
h) działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z
i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
j) reklama PKD 74.40.Z
k) działalność związana z pośrednictwem pracy PKD 74.50.A
l) sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.70.Z
m) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD 74.83.Z
n) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD 80.4
o) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
p) pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania PKD 85.32.D
q) usługi sanitarne pozostałe pokrewne PKD 90.00.C
r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 91.33.Z
s) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych PKD 92.31.A
t) działalność galerii i salonów wystawienniczych PKD 92.31.E
u) działalność domów i ośrodków kultury PKD 92.31.F
v) działalność obiektów kulturalnych PKD 92.32.Z
w) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 92.34.Z
x) działalność bibliotek innych niż publiczne PKD 92.51.B
y) działalność stadionów i innych obiektów sportowych PKD 92.61.Z
z) pozostała działalność związana ze sportem PKD 92.62.Z
aa) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 92.72.Z
bb) działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej PKD 93.04.Z
cc) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z

4. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia obejmuje:
a) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
b) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki PKD 73.20.H
c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych PKD 73.20.I
d) działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z
e) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
f) reklama PKD 74.40.Z
g) działalność związana z pośrednictwem pracy PKD 74.50.A
h) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD 74.83.Z
i) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD 80.4
j) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
k) pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania PKD 85.32.D
l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 91.33.Z
m) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych PKD 92.31.A
n) działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E
o) działalność domów i ośrodków kultury PKD 92.31.F
p) działalność obiektów kulturalnych PKD 92.32.Z
q) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 92.34.Z
r) działalność bibliotek innych niż publiczne PKD 92.51.B
s) działalność stadionów i innych obiektów sportowych PKD 92.61.Z
t) pozostała działalność związana ze sportem PKD 92.62.Z
u) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 92.72.Z
v) działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej PKD 93.04.Z
w) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z

§ 40
1 Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku przez członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

Postanowienia końcowe

§ 41
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 42
1. Uchwalono na zebraniu założycielskim w dniu 9.09.2005 roku.